[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Doanh nhân Việt Kiều Bulgaria

Doanh nhân Việt Kiều Bulgaria

Doanh nhân Việt Kiều Bulgaria

Tên doanh nhân

Ngày sinh

Quốc tịch hiện tại

Công việc

Địa chỉ

Email + Điện thoại

Tên doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Bulgaria

LÊ HỒ KHANG

1966

Việt Nam

Giám đốc Công ty UNI EXPORT-IMPORT. Ltd

 

uni_food@hotmail.com

+ 359 2 962 48 95

 

Sản xuất thực phẩm,Xuất khẩu nông sản

NGUYỄN VĂN HOÀI

1960

Việt Nam

Giam đốc Công ty VIM-X . Ltd

 

hoaian@abv.bg

+359 73 831 160

 

Truyền hình,Viễn thông

VŨ THỊ HÒA

1957

Việt Nam

Giám đốc Công ty

 

bambooworld@yahoo.com

+ 359 2 952 03 17

BAMBOO WORLD Ltd

Thủ công Mỹ nghệ

NGUYỄN VĂN TIẾN

1958

Việt Nam

Giam đốc Công ty

 

tienqb.207@yahoo.com

+ 359 2 983 99 46

TAT CO. Ltd

May mặc

TRẦN HỮU QUÊ

1952

Việt Nam

Giam đốc Công ty

 

Tranhuuque2001@yahoo.com

+ 359 2 676 755

QDICO . Ltd

May mặc

NGÔ TUẤN ANH

 

Việt Nam

   

+359 895 678 874

 

May mặc

NGUYỄN QUANG ANH

 

Việt Nam

       

May mặc

TRẦN QUẾ ANH

 

Việt Nam

   

+ 359 886 741 868

 

May Mặc

VŨ THỊ KIM ANH

 

Việt Nam

   

+ 359 878 127 819

 

May mặc

VŨ XUÂN BẢY

 

Việt Nam

   

+ 359 887 359 058

 

Dệt may

TỐNG THỊ YẾN BÌNH

 

Việt Nam, Bulgaria

   

+ 359 888 307 438

 

Dệt may

ĐỒNG NGỌC BÍCH

 

Bulgaria

   

+ 359 889 289 496

 

Dệt may

PHAN THANH BÌNH

 

Bulgaria

   

+ 359 882 282 618

 

Dệt may

NGUYỄN VĂN BINH

 

Việt Nam, Bulgaria

   

+ 359 885 510 996

 

Dệt may

NG. MẠNH CƯỜNG

 

Việt Nam

   

+ 359 878 174 588

 

Dệt may

LÊ QUÝ CÔN

 

Việt Nam

   

+ 359 889 539 167

 

Dệt may

NGUYỄN THẾ DƯƠNG

 

Việt Nam

   

+ 359 877 945 680

 

Dệt may

NGÔ TIẾN DŨNG

 

Việt Nam

   

+ 359 886 220 909

 

Dệt may

NGUYỄN XUÂN BẢO

 

Việt Nam, Bulgaria

   

+ 359 878 663 579

 

Thực phẩm

NGUYỄN QUANG CHẤT

 

Việt Nam

   

+ 359 878 130 024

 

Dệt may

NGUYỄN VĂN DƯƠNG

 

Việt Nam

   

+ 359 885 912 668

 

Dệt may

ĐỖ HỮU DŨNG

 

Việt Nam

   

+ 359 889 919 836

 

Dệt may

ĐẶNG THỊ DUNG

 

Việt Nam

   

+ 359 886 959 871

 

Dệt may

NGUYỄN VĂN DŨNG

 

Việt Nam, Bulgaria

   

+ 359 888 701 791

 

Dệt may

NGÔ ANH DŨNG

 

Việt Nam, Bulgaria

   

+ 359 885 691 288

 

Dệt may

ĐÀO THỊ DUNG

 

Việt Nam, Bulgaria

       

Dệt may

NGUYỄN VĂN ĐỆ

 

Việt Nam

   

+ 359 888 301 959

 

Dệt may

NGUYỄN ĐINH DŨNG

 

Bulgaria

       

Dệt may

AN MỸ HẠNH

 

Bulgaria

   

+ 359 887 747 525

 

Dệt may

TRẦN NGỌC HẢI

 

Việt Nam

   

+ 359 888 905 925

 

Dệt may

PHẠM KHẮC HUYÊN

 

Việt Nam

   

+ 359 887 334 323

 

Dệt may

TRẦN QUỐC HUY

 

Việt Nam

   

+ 359 884 275 453

 

Dệt may

NGUYỄN HÀ

 

Việt Nam

   

+ 359 886 402 297

 

Dệt may

NGUYỄN VĂN HIẾN

 

Việt Nam

   

+ 359 885 074 550

 

Dệt may

LÊ THANH HOÀNG

 

Bulgaria

   

+ 359 888 399 526

 

Dệt may

TẠ XUÂN HOÀNG

 

Việt Nam

   

+ 359 888 926 473

 

Dệt may

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

 

Việt Nam

   

+ 359 889 205 093

 

Dệt may

NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN

 

Việt Nam

   

+ 359 878 130 007

 

Dệt may

VŨ THỊ HỒNG

 

Việt Nam

   

+ 359 887 936 978

 

Dệt may

NGUYỄN XUÂN HẢI

 

Viêt Nam

   

+ 359 895 678 874

 

Dệt may

PHẠM VĂN HẢI

 

Việt Nam

   

+ 359 886 108 229

 

Dệt may

LÊ HỒNG HẢI

 

Việt Nam

   

+ 359 888 635 211

 

Dệt may

NGUYỄN VĂN HOÀI

 

Việt Nam

   

+ 359 888 733 713

 

Dệt may

PHẠM ĐÌNH HIỆP

 

Việt Nam, Bulgaria

   

+ 359 888 506 549

 

Dệt may

NGUYẾN QUANH HẢI

 

Việt Nam, Bulgaria

   

+ 359 888 800 653

 

Dệt may

HOÀNG TRỌNG HẢI

 

Việt Nam, Bulgaria

   

+ 359 888 882 712

 

Dệt may

ĐINH VĂN HÙNG

 

Việt Nam, Bulgaria

   

+ 359 878 847 326

 

Dệt may

TRẦN DUY HIỀN

 

Việt Nam

   

+ 359 888 525 830

 

Dệt may

NGUYỄN THỊ HIỀN

 

Việt Nam

   

+ 359 888 300 005

 

Dệt may

NGUYỄN NGỌC HUYÊN

 

Việt Nam

   

+ 359 887 306 467

 

Dệt may

TRẦN THỊ THU HẰNG

 

Việt Nam

   

+ 359 877 966 475

 

Dệt may

TRIỆU VĂN KIM

 

Việt Nam

   

+ 359 876 692 252

 

Dệt may

LÊ TRUNG KIÊN

 

Việt Nam

   

+ 359 888 452 329

 

Dệt may

TRẦN VĂN KÝ

 

Việt Nam

   

+ 359 885 125 527

 

Dệt may

NGUYẾN MINH

 

Việt Nam

   

+ 359 888 704 359

 

Dệt may

NGUYỄN THỊ MỸ

 

Việt Nam

   

+ 359 885 595 682

 

Dệt may

PHAN NIÊM

 

Việt Nam, Bulgaria

   

+ 359 885 188 163

 

Dệt may

NGUYÊN SỸ NGUYÊN

 

Việt Nam, Bulgaria

   

+ 359 888 519 531

 

Dệt may

NGUYẾN VĂN MẠNH

 

Việt Nam

       

Dệt may

HỒ KIỀU NGA

 

Việt Nam

   

+ 359 878 716 043

 

Nhà hàng,ăn uống

PHAN THỊ NGA

 

Việt Nam, Bulgaria

   

+359

 

Dệt may

MAI THỊ LỆ

 

Việt Nam

   

+ 359 878 657 126

 

Dệt may

PHAN QUỐC LINH

 

Việt Nam

   

+ 359 878 365 909

 

Dệt may

DƯƠNG VĂN LIÊN

 

Việt Nam, Bulgaria

   

+ 359 885 728 634

 

Dệt may

LÊ MINH NGUYỆT

 

Việt Nam

       

Dệt may

NGUYỄN VIỆT NGA

 

Việt Nam

   

+ 359 889 466 389

 

Dệt may

PHAN HỮU NHẪN

 

Việt Nam

   

+ 359 884 869 565

 

Dệt may

ĐINH ĐỨC NGUYÊN

 

Việt Nam

   

+ 359 888 734 394

 

Dệt may

PHẠM HỮU NAM

 

Việt Nam

   

+ 359 888 416 860

 

Dệt may

NGUYỄN ĐỨC KHẢM

       

+ 359 889 628 366

 

Dệt may

NGUYỄN VĂN TÀI

 

Việt Nam

   

+ 359 878 704 283

 

Dệt may

ĐỖ HUY THẮNG

 

Việt Nam

   

+ 359 878 223 373

 

Dệt may

HOÀNG TIẾN THỊNH

 

Việt Nam

   

+ 359 886 477 907

 

Dệt may

NGUYỄN VĂN THƠI

 

Việt Nam

   

+ 359 895 620 278

 

Dệt may

TRẦN VĨNH THẮNG

 

Việt Nam

   

+ 359 888 354 953

 

Dệt may

NGUYỄN ANH TÚ

 

Việt Nam

   

+ 359 388 526

 

Dệt may

NGUYỄN HUY TÁM

 

Việt Nam

   

+ 359 899 829 938

 

Dệt may

NGUYỄN QUANG TUẤN

 

Việt Nam, Bulgaria

   

+ 359 888 450 325

 

Dệt may

NGUYỄN TRỰC

 

Việt Nam

   

+ 359 888 662 519

 

Dệt may

LÊ MINH TÂN

 

Việt Nam, Bulgaria

   

+ 359 889 884 113

 

Dệt may

VƯƠNG THỪA THỨC

 

Việt Nam

   

+ 359 886 473 495

 

Dệt may

NGUYỄN KẾ TRUNG

 

Việt Nam, Bulgaria

   

+ 359 878 611 963

 

Dệt may

NGUYỄNĐÌNH THỊNH

 

Việt Nam

   

+ 359 887 432 680

 

Dệt may

LƯƠNG THANH TÚ

 

Việt Nam

   

+359

 

Dệt may

ĐỖ ĐÌNH THUYỆN

 

Việt Nam

   

+ 359 889 896 551

 

Dệt may

VŨ THỊ TÁM

 

Việt Nam

   

+ 359 887 764 090

 

Dệt may

NGÔ THỊ THỤC

 

Việt Nam

   

+ 359 878 368 000

 

Bất động sản

NGUYỄN ĐỨC THỊNH

 

Việt Nam

   

+ 359 885 732 039

 

Dệt may

NGUYỄN HỮU THAO

 

Việt Nam

   

+ 359 878 556 688

 

Dệt may

VŨ THỊ THOA

 

Việt Nam

   

+ 359 878 270 035

 

Dệt may

NGUYỄN MẠNH THẮNG

 

Việt Nam

   

+ 359 878 205 029

 

Dệt may

KHOA THẢO

 

Việt Nam

   

+ 359 877 265 403

 

Dệt may

TRẦN VĂN TUẤN

 

Việt Nam

   

+ 359

 

Dệt may

NGUYẾN QUỐC TRẦN

 

Việt Nam

   

+ 359 878 180 025

 

Dệt may

VŨ THỊ TUYÊN

 

Bulgaria

   

+ 359 887 332 340

 

Dệt may

ĐÔ QUANG TRUNG

 

Việt Nam

   

+ 359 888 701 791

 

Dệt may

NGUYỄN VĂN SƠN

 

Việt Nam

   

+ 359 888 419 275

 

Dệt may

NGUYỄN MINH SƠN

 

Việt Nam

   

+ 359

 

Dệt may

PHẠM THANH SƠN

 

Việt Nam

   

+ 359 888 258 924

 

Dệt may

DƯƠNG TRƯỜNG SƠN

 

Việt Nam

   

+ 359 888 451 980

 

Dệt may

TRẦN CÔNG QUỲNH

 

Việt Nam

   

+ 359 878 237 480

 

Dệt may

TRIỆU XUÂN QUYỀN

 

Việt Nam

   

+ 359 888 922 801

 

Dệt may

NGUYỄN VIỆT QUÂN

 

Việt Nam

   

+ 359 878 668 899

 

Dệt may

HUỲNH VĂN QUÂN

 

Việt Nam, Bulgaria

   

+ 359 888 478 390

 

Dệt may

ĐỒNG VĂN QUYẾT

 

Việt Nam

   

+ 359 887 268 851

 

Dệt may

ĐÀO KIM OANH

 

Việt Nam

   

+ 359 888 913313

 

Dệt may

NGUYỄN ỨNG

 

Việt Nam

   

+ 359

 

Dệt may

HOÀNG ĐỨC ÚY

 

Việt Nam

   

+ 359 888 547 983

 

Dệt may

TRẦN BẠCH YẾN

 

Việt Nam

   

+ 359 888 771 970

 

Dệt may

TRẦN THANH XUÂN

 

Việt Nam

   

+ 359 887 837 753

 

Dệt may

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

 

Việt Nam

   

+ 359 894 723 209

 

Dệt may

NGÔ HÀ PHONG

 

Việt Nam

   

+ 359 878 160 078

 

Dệt may

NGUYỄN HỒNG PHÚ

 

Việt Nam

   

+ 359 887 529 539

 

Dệt may

NGUYỄN VĂN VƯỢNG

 

Việt Nam

   

+ 359 878 267 531

 

Dệt may

NGUYỄN HÀ VIỆT

1955

Việt Nam

   

+ 359 879 436 556

 

Dệt may

NGUYẾN XUÂN

1954

Việt Nam

   

+ 359 886 834 244

 

Dệt may

KIM HÙNG SƠN

 

Việt Nam

   

+ 359 896 676 916

 

Dệt may

(nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương )

 

Có thể quý vị quan tâm:

Xem thêm các tin khác tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

Previous Post
Next Post
Related Posts