Doanh nhân Việt Kiều Bulgaria

Doanh nhân Việt Kiều Bulgaria

Doanh nhân Việt Kiều Bulgaria

Doanh nhân Việt Kiều Bulgaria
Tên doanh nhân
Ngày sinh
Quốc tịch hiện tại
Công việc
Địa chỉ
Email + Điện thoại
Tên doanh nghiệp
Lĩnh vực kinh doanh
Bulgaria
LÊ HỒ KHANG
1966
Việt Nam
Giám đốc Công ty UNI EXPORT-IMPORT. Ltd
  uni_food@hotmail.com
+ 359 2 962 48 95
  Sản xuất thực phẩm,Xuất khẩu nông sản
NGUYỄN VĂN HOÀI
1960
Việt Nam
Giam đốc Công ty VIM-X . Ltd
  hoaian@abv.bg
+359 73 831 160
  Truyền hình,Viễn thông
VŨ THỊ HÒA
1957
Việt Nam
Giám đốc Công ty
  bambooworld@yahoo.com
+ 359 2 952 03 17
BAMBOO WORLD Ltd
Thủ công Mỹ nghệ
NGUYỄN VĂN TIẾN
1958
Việt Nam
Giam đốc Công ty
  tienqb.207@yahoo.com
+ 359 2 983 99 46
TAT CO. Ltd
May mặc
TRẦN HỮU QUÊ
1952
Việt Nam
Giam đốc Công ty
  Tranhuuque2001@yahoo.com
+ 359 2 676 755
QDICO . Ltd
May mặc
NGÔ TUẤN ANH
  Việt Nam
    +359 895 678 874
  May mặc
NGUYỄN QUANG ANH
  Việt Nam
        May mặc
TRẦN QUẾ ANH
  Việt Nam
    + 359 886 741 868
  May Mặc
VŨ THỊ KIM ANH
  Việt Nam
    + 359 878 127 819
  May mặc
VŨ XUÂN BẢY
  Việt Nam
    + 359 887 359 058
  Dệt may
TỐNG THỊ YẾN BÌNH
  Việt Nam, Bulgaria
    + 359 888 307 438
  Dệt may
ĐỒNG NGỌC BÍCH
  Bulgaria
    + 359 889 289 496
  Dệt may
PHAN THANH BÌNH
  Bulgaria
    + 359 882 282 618
  Dệt may
NGUYỄN VĂN BINH
  Việt Nam, Bulgaria
    + 359 885 510 996
  Dệt may
NG. MẠNH CƯỜNG
  Việt Nam
    + 359 878 174 588
  Dệt may
LÊ QUÝ CÔN
  Việt Nam
    + 359 889 539 167
  Dệt may
NGUYỄN THẾ DƯƠNG
  Việt Nam
    + 359 877 945 680
  Dệt may
NGÔ TIẾN DŨNG
  Việt Nam
    + 359 886 220 909
  Dệt may
NGUYỄN XUÂN BẢO
  Việt Nam, Bulgaria
    + 359 878 663 579
  Thực phẩm
NGUYỄN QUANG CHẤT
  Việt Nam
    + 359 878 130 024
  Dệt may
NGUYỄN VĂN DƯƠNG
  Việt Nam
    + 359 885 912 668
  Dệt may
ĐỖ HỮU DŨNG
  Việt Nam
    + 359 889 919 836
  Dệt may
ĐẶNG THỊ DUNG
  Việt Nam
    + 359 886 959 871
  Dệt may
NGUYỄN VĂN DŨNG
  Việt Nam, Bulgaria
    + 359 888 701 791
  Dệt may
NGÔ ANH DŨNG
  Việt Nam, Bulgaria
    + 359 885 691 288
  Dệt may
ĐÀO THỊ DUNG
  Việt Nam, Bulgaria
        Dệt may
NGUYỄN VĂN ĐỆ
  Việt Nam
    + 359 888 301 959
  Dệt may
NGUYỄN ĐINH DŨNG
  Bulgaria
        Dệt may
AN MỸ HẠNH
  Bulgaria
    + 359 887 747 525
  Dệt may
TRẦN NGỌC HẢI
  Việt Nam
    + 359 888 905 925
  Dệt may
PHẠM KHẮC HUYÊN
  Việt Nam
    + 359 887 334 323
  Dệt may
TRẦN QUỐC HUY
  Việt Nam
    + 359 884 275 453
  Dệt may
NGUYỄN HÀ
  Việt Nam
    + 359 886 402 297
  Dệt may
NGUYỄN VĂN HIẾN
  Việt Nam
    + 359 885 074 550
  Dệt may
LÊ THANH HOÀNG
  Bulgaria
    + 359 888 399 526
  Dệt may
TẠ XUÂN HOÀNG
  Việt Nam
    + 359 888 926 473
  Dệt may
NGUYỄN ĐÌNH HÙNG
  Việt Nam
    + 359 889 205 093
  Dệt may
NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN
  Việt Nam
    + 359 878 130 007
  Dệt may
VŨ THỊ HỒNG
  Việt Nam
    + 359 887 936 978
  Dệt may
NGUYỄN XUÂN HẢI
  Viêt Nam
    + 359 895 678 874
  Dệt may
PHẠM VĂN HẢI
  Việt Nam
    + 359 886 108 229
  Dệt may
LÊ HỒNG HẢI
  Việt Nam
    + 359 888 635 211
  Dệt may
NGUYỄN VĂN HOÀI
  Việt Nam
    + 359 888 733 713
  Dệt may
PHẠM ĐÌNH HIỆP
  Việt Nam, Bulgaria
    + 359 888 506 549
  Dệt may
NGUYẾN QUANH HẢI
  Việt Nam, Bulgaria
    + 359 888 800 653
  Dệt may
HOÀNG TRỌNG HẢI
  Việt Nam, Bulgaria
    + 359 888 882 712
  Dệt may
ĐINH VĂN HÙNG
  Việt Nam, Bulgaria
    + 359 878 847 326
  Dệt may
TRẦN DUY HIỀN
  Việt Nam
    + 359 888 525 830
  Dệt may
NGUYỄN THỊ HIỀN
  Việt Nam
    + 359 888 300 005
  Dệt may
NGUYỄN NGỌC HUYÊN
  Việt Nam
    + 359 887 306 467
  Dệt may
TRẦN THỊ THU HẰNG
  Việt Nam
    + 359 877 966 475
  Dệt may
TRIỆU VĂN KIM
  Việt Nam
    + 359 876 692 252
  Dệt may
LÊ TRUNG KIÊN
  Việt Nam
    + 359 888 452 329
  Dệt may
TRẦN VĂN KÝ
  Việt Nam
    + 359 885 125 527
  Dệt may
NGUYẾN MINH
  Việt Nam
    + 359 888 704 359
  Dệt may
NGUYỄN THỊ MỸ
  Việt Nam
    + 359 885 595 682
  Dệt may
PHAN NIÊM
  Việt Nam, Bulgaria
    + 359 885 188 163
  Dệt may
NGUYÊN SỸ NGUYÊN
  Việt Nam, Bulgaria
    + 359 888 519 531
  Dệt may
NGUYẾN VĂN MẠNH
  Việt Nam
        Dệt may
HỒ KIỀU NGA
  Việt Nam
    + 359 878 716 043
  Nhà hàng,ăn uống
PHAN THỊ NGA
  Việt Nam, Bulgaria
    +359
  Dệt may
MAI THỊ LỆ
  Việt Nam
    + 359 878 657 126
  Dệt may
PHAN QUỐC LINH
  Việt Nam
    + 359 878 365 909
  Dệt may
DƯƠNG VĂN LIÊN
  Việt Nam, Bulgaria
    + 359 885 728 634
  Dệt may
LÊ MINH NGUYỆT
  Việt Nam
        Dệt may
NGUYỄN VIỆT NGA
  Việt Nam
    + 359 889 466 389
  Dệt may
PHAN HỮU NHẪN
  Việt Nam
    + 359 884 869 565
  Dệt may
ĐINH ĐỨC NGUYÊN
  Việt Nam
    + 359 888 734 394
  Dệt may
PHẠM HỮU NAM
  Việt Nam
    + 359 888 416 860
  Dệt may
NGUYỄN ĐỨC KHẢM
        + 359 889 628 366
  Dệt may
NGUYỄN VĂN TÀI
  Việt Nam
    + 359 878 704 283
  Dệt may
ĐỖ HUY THẮNG
  Việt Nam
    + 359 878 223 373
  Dệt may
HOÀNG TIẾN THỊNH
  Việt Nam
    + 359 886 477 907
  Dệt may
NGUYỄN VĂN THƠI
  Việt Nam
    + 359 895 620 278
  Dệt may
TRẦN VĨNH THẮNG
  Việt Nam
    + 359 888 354 953
  Dệt may
NGUYỄN ANH TÚ
  Việt Nam
    + 359 388 526
  Dệt may
NGUYỄN HUY TÁM
  Việt Nam
    + 359 899 829 938
  Dệt may
NGUYỄN QUANG TUẤN
  Việt Nam, Bulgaria
    + 359 888 450 325
  Dệt may
NGUYỄN TRỰC
  Việt Nam
    + 359 888 662 519
  Dệt may
LÊ MINH TÂN
  Việt Nam, Bulgaria
    + 359 889 884 113
  Dệt may
VƯƠNG THỪA THỨC
  Việt Nam
    + 359 886 473 495
  Dệt may
NGUYỄN KẾ TRUNG
  Việt Nam, Bulgaria
    + 359 878 611 963
  Dệt may
NGUYỄNĐÌNH THỊNH
  Việt Nam
    + 359 887 432 680
  Dệt may
LƯƠNG THANH TÚ
  Việt Nam
    +359
  Dệt may
ĐỖ ĐÌNH THUYỆN
  Việt Nam
    + 359 889 896 551
  Dệt may
VŨ THỊ TÁM
  Việt Nam
    + 359 887 764 090
  Dệt may
NGÔ THỊ THỤC
  Việt Nam
    + 359 878 368 000
  Bất động sản
NGUYỄN ĐỨC THỊNH
  Việt Nam
    + 359 885 732 039
  Dệt may
NGUYỄN HỮU THAO
  Việt Nam
    + 359 878 556 688
  Dệt may
VŨ THỊ THOA
  Việt Nam
    + 359 878 270 035
  Dệt may
NGUYỄN MẠNH THẮNG
  Việt Nam
    + 359 878 205 029
  Dệt may
KHOA THẢO
  Việt Nam
    + 359 877 265 403
  Dệt may
TRẦN VĂN TUẤN
  Việt Nam
    + 359
  Dệt may
NGUYẾN QUỐC TRẦN
  Việt Nam
    + 359 878 180 025
  Dệt may
VŨ THỊ TUYÊN
  Bulgaria
    + 359 887 332 340
  Dệt may
ĐÔ QUANG TRUNG
  Việt Nam
    + 359 888 701 791
  Dệt may
NGUYỄN VĂN SƠN
  Việt Nam
    + 359 888 419 275
  Dệt may
NGUYỄN MINH SƠN
  Việt Nam
    + 359
  Dệt may
PHẠM THANH SƠN
  Việt Nam
    + 359 888 258 924
  Dệt may
DƯƠNG TRƯỜNG SƠN
  Việt Nam
    + 359 888 451 980
  Dệt may
TRẦN CÔNG QUỲNH
  Việt Nam
    + 359 878 237 480
  Dệt may
TRIỆU XUÂN QUYỀN
  Việt Nam
    + 359 888 922 801
  Dệt may
NGUYỄN VIỆT QUÂN
  Việt Nam
    + 359 878 668 899
  Dệt may
HUỲNH VĂN QUÂN
  Việt Nam, Bulgaria
    + 359 888 478 390
  Dệt may
ĐỒNG VĂN QUYẾT
  Việt Nam
    + 359 887 268 851
  Dệt may
ĐÀO KIM OANH
  Việt Nam
    + 359 888 913313
  Dệt may
NGUYỄN ỨNG
  Việt Nam
    + 359
  Dệt may
HOÀNG ĐỨC ÚY
  Việt Nam
    + 359 888 547 983
  Dệt may
TRẦN BẠCH YẾN
  Việt Nam
    + 359 888 771 970
  Dệt may
TRẦN THANH XUÂN
  Việt Nam
    + 359 887 837 753
  Dệt may
NGUYỄN MINH PHƯƠNG
  Việt Nam
    + 359 894 723 209
  Dệt may
NGÔ HÀ PHONG
  Việt Nam
    + 359 878 160 078
  Dệt may
NGUYỄN HỒNG PHÚ
  Việt Nam
    + 359 887 529 539
  Dệt may
NGUYỄN VĂN VƯỢNG
  Việt Nam
    + 359 878 267 531
  Dệt may
NGUYỄN HÀ VIỆT
1955
Việt Nam
    + 359 879 436 556
  Dệt may
NGUYẾN XUÂN
1954
Việt Nam
    + 359 886 834 244
  Dệt may
KIM HÙNG SƠN
  Việt Nam
    + 359 896 676 916
  Dệt may
(nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương )

Có thể quý vị quan tâm:


Tags:
 
Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep 
 
Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp 
Previous Post
Next Post
Related Posts