Danh sách nhà nhập khẩu vải sợi và may mặc Algeria

Danh sách nhà nhập khẩu vải sợi và may mặc Algeria

 Dưới đây là một số nhà nhập khẩu vải sợi và may mặc Algeria để doanh nghiệp tham khảo liên hệ.

 
Thương vụ Việt Nam tại Algeria 
 
DANH SÁCH CÔNG TY XUẤT NHP VI, SỢI   MAY MẶC AN-GIÊ-RITÊN CÔNG TY
ĐỊA CHỈ
LIÊN HỆ
WHITEX,Sarl
24, rue Debbih Chérif

16307 Casbah

Algérie
T. +213 21 74 07 15

F. +213 21 74 62 06

M. +213 661 95 08 51

MODAFIL,Sarl
Cité des Fonctionnaires I

lot 10 n°2

16012 Dar El Beida

Algérie
T. +213 21 50 54 66

F. +213 21 50 69 81

M. +213 661 51 65 79/ 51 62 55

ITO (International

Trading

Organisation,Sarl)
39, rue des frères

Berrazouane

16200 Alger Centre

Algérie
T. +213 21 64 11 02

F. +213 21 64 11 41 / 6411 02

M. +213 661 36 51 27


SODIMAT (Société

de Distribution & de Transformation des Matières Textiles,Sarl)
8, chemin de la Protection

Civile

16112 Bordj El Bahri

Algérie
T. +213 21 86 10 96

F. +213 21 86 38 66

M. +213 772 11 38 42

ALGERIATEX,Sarl
20, rue Ahmed Bouzrina

16307 Casbah

Algérie
T. +213 21 43 79 20 / 43 75 17

F. +213 21 43 02 41

EATIT (Entreprise

Algérienne des

Textiles Industriels)
Zone Industrielle de Souk

Ahras

41000 Souk Ahras

Algérie
T. +213 21 73 27 18

F. +213 21 73 27 19RECOFITEX Filature

Textile,Sarl
17, Quartier Draâ

16206 Beni Messous

Algérie
T. +213 21 93 19 96

F. +213 21 93 16 44

M. +213 770 77 27 97/ 661 77 27 98

SIDMATEC (Société

d'Importation & Distribution de Matériel Textile & Cuir,Sarl)
132, chemin Mohamed

Zekkal

16009 Sidi M'hamed

Algérie
T. +213 21 27 30 05 / 21 27 32 92

F. +213 21 27 30 61 / 21 27 30 05

GROUPE TEXMACO
1 RUE KADDOUR

RAHIM BP 39

Hussein Dey Rp, Alger

(16), Algérie
T : +213 21 49 56 40

F : +213 21 23 15 98

E :

BLITEX SARL

(Bonneterie

&Matières Textiles sarl)
56, rue du 17 Septembre, ZI

09100 OULED YAICH Algérie
T. +213 25 43 79 70/43 84 47

F. +213 25 43 79 60
URBAN TRADING

SARL

CITE KHMISTI

Oran, Oran (31), Alrie
M. +213 554 64 16 61/ 550 52 83 81

MELASANE IMPORT EXPORT SARL

103 COOP. ENNADJAH CHEMIN AHMED OUAKED
Dely Ibrahim, Alger (16), Algérie
T. +213 21 33 50 77

F. +213 21 33 50 77

M. +213 770 76 69 16/ 555 62 64 76

COTTON TRADING

EURL

5 BD STITI ALI
T. +213 26 20 09 08

F. +213 26 20 93 17Tizi Ouzou, Tizi Ouzou

(15), Algérie
LETLA

109, Allée du Bois Ben

Omar Kouba Alger


Algérie
T. +213 21 28 07 62

F. +213 21 28 07 62

M. +213 770 95 17 54

SARL MARGUERITE

INTERNATIONAL

Import Export
13 Rue Med Douba – H. Dey

– Alger – Algérie
M. +213 561 02 71 49/  795 37 56 52


Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | 
 
Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Dịch vụ dữ liệu http://dichvudata.taoungdung.com ; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp 
Previous Post
Next Post
Related Posts