Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu thiết bị y tế


Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu thiết bị y tế

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các doanh nghiệp Algeria nhập khẩu và phân phối thiết bị y tế để các công ty Việt Nam quan tâm liên hệ.
Image result for thiết bị y tế

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP XUT NHP KHU THIT BỊ Y TẾ DƯỢC PHM TI AN-GIÊ-RI
Tên và địa chỉ
Tel./ Fax
Lĩnh vực kinh doanh
AKTOUF SARL

02, RUE A FG DES MARTYRES

34000 BORJ BOU ARRERIDJ  ALGERIE
Tél. :     +213 35 68 86 63

Fax :     +213 35 68 51 16
Nhp khẩu và phân phi thiết b y tế (y chp X quang), kinh doanh và bảo dưng.
BIO LATEX ALGERIE EURL
LOT B 200 PARC BEN OMAR KOUBA ALGER ALGERIE
Tél. :     +213 21 46 10 92

Fax :     +213 21 28 38 47
Nhp khẩu thiết b phu thuật, thiết bchỉnh hình.
CIDIS EURL
63, LOTISSEMENT BEN HADDADI SAID CHERAGA ALGER ALGERIE
Tél. :     +213 21 36 56 80

Fax :     +213 21 36 57 91
Nhp khẩu và phân phi thiết b hình ảnh ngành y, thiết b nha khoa.
COMPTOIRE DU MATERIEL MEDICAL

1, RUE MOHAMED BEN ZINEB

16000 ALGER ALGERIE
Tél. :   +213 21 66 36 13 /
21 66 35 82

Fax :     +213 21 66 38 00
Nhp khẩu và phân phi thiết b y tế :
dụng c chn đoán, thiết b phòng thí nghim, nha khoa
CONTINENTAL PHARM LABORATOIRE

ZONE INDUSTRIEL LOT 21/29

ENNEDJMA  ORAN ALGERIE
Tél. :   +213 41 59 70 08 /
41 59 71 88

Fax :     +213 41 59 71 26
Sn xuất, nhập khu và pn phối dưc phm
CYPRESS ALGERIE SARL

90, LOTISSEMENT EL BINA 16320 DELY IBRAHIM ALGERIE
Tél. :   +213 21 91 95 86 /
21 91 70 38

Fax :     +213 21 91 95 86 /
21 95 70 38
Nhp khẩu thuc th cho png thí nghim, trang thiết b cho png thí nghim.
ALISA INTERNATIONAL SARL

PARC BEN OMAR VILLA 253 KOUBA ALGER ALGERIE
Tél. :   +213 21 46 13 64 /
21 68 05 30

+213 21 68 05 38 /
21 58 05 25

Fax :     +213 21 68 05 15
Nhp khẩu và phân phi thiết b và thuc th cho phòng thí nghim
EXIMED SARL

ROUTE DALGER

15000 TIZI-OUZOU ALGERIE
Tél. :   +213 26 20 15 77 /
26 20 26 71

Fax :     +213 26 20 15 97
Nhp khẩu và phân phi thiết b y tế : trang thiết b nhi khoa, y đo bilirubin, ghế chữa răng
FAMMED

43, BD SI MOH SAID OUZEFFOUN

15000 TIZI-OUZOU ALGERIE
Tél. :   +213 20 60 14 15 /
26 20 61 96

Fax :     +213 26 22 84 74
Sn xuất, nhập khu và bo t thiết bphẫu thuật y-tế.


IMD LABORATOIRES SARL

BP 121 22 ROUTE NATIONALE No. 11

EX ROUTE STAOUALI AIN BENIAN ALGERIE
Tél. :   +213 21 30 62 37 /
21 30 53 66

Fax :     +213 21 30 53 66 /
21 30 52 60
Nhp khẩu và phân phi thiết b y tế và thuc th cho phòng thí nghim.
ISMS SARL

CITE 76/554 LOGTS BT No. 03 LOCAL
14
SAID HAMDINE BIR MOURAD RAIS. ALGER ALGERIE
Tél. :   +213 21 54 63 22 /
2160 42 72

Fax :     +213 21 54 61 41 /
21 54 92 26
Nhp khẩu và kinh doanh thiết b y tế và trang b phòng thí nghiệm.
MAGHREB DENTAL INDUSTRY

LOT. No.24 ZONE DE DEPOT EL KERMA ES-SENIA ORAN ALGERIE
Tél. :   +213 41 58 10 60 /
41 58 11 09

+213 41 58 11 35

Fax :     +213 41 58 10 82 /
41 58 11 43
Nhp khẩu và phân phi thiết b nha
khoa
MEDICATECH MATERIEL MEDICO-
CHIRURGICAL

COOPERATIVE EL ASSEL LOT 420
No.01 CITE LES MANDARINES MOHAMADIA ALGER ALGERIE
Tél. :   +213 21 21 64 07

Fax :     +213 21 21 67 92
Nhp khẩu, phân phi và bo dưng thiết b phẫu thut và phòng thí
nghim.
MZITEC EURL

CITE 65 LOTS EL MAKAM BP 407

03000 LAGHOUAT ALGERIE
Tél. :   +213 29 93 20 84

Fax :     +213 29 93 45 70
Xuất nhập khu và phân phi thiết b y tế.
OSTEAL MEDICAL SARL
CITE GARIDI II, BLOC 97 No.01 KOUBA ALGER ALGERIE
Tél. :   +213 21 56 25 25 /
21 56 55 00

Fax :     +213 21 56 25 25
Nhp khẩu và phân phi thiết b phu thuật xương, phẫu thut ni soi và
động cơ dùng cho phẫu thut.
PHARMACEUTICAL LABORATORY
INTERNATIONAL PLI
10, ROUTE DE AIN-BENIAN CHERAGA ALGERIE
Tél. :   +213 21 37 21 45 /
21 37 92 53

Fax :     +213 21 37 21 45
Nhp khẩu, sn xuất và đóng i c loại dưc phẩm.
PHARMIDAL SARL

144, Z.I. LE RHUMEL 25000
CONSTANTINE ALGERIE
Tél. :   +213 31 66 94 71

Fax :     +213 31 66 12 01
Nhp khẩu, sn xuất và đóng i c loại dưc phẩm.
PROMODENTA SARL

21, RUE BOUMENIR MOULOUD

26000 MEDEA ALGERIE
Tél. :   +213 25 59 62 70 /
25 59 62 77

Fax :     +213 25 59 62 70 /
25 59 62 77
Nhp khẩu và phân phi thiết b nha
khoa.
RAHMANIA MEDICAL EURL
Tél. :   +213 21 31 41 95

Fax :     +213 21 31 44 06
Nhp khẩu và phân phi thiết b y tế :
Máy phân tích máu, phân tích a
nghim, kính hin vi2, RUE DU STADE – KHRAICIA

ALGER ALGERIE


SODIMMED SARL

26, RUE AHMED GHIRMOUL PLACE DU
1ER MAI 16000 ALGER ALGERIE
Tél. :   +213 21 66 09 15 /
21 65 22 75

Fax :     +213 21 65 16 37
Nhp khẩu và kinh doanh thiết b y , thiết b chnh hình.
SOFAMOR MEDICAL
40, RUE BOUALEM BOUCHAFA VIEUX KOUBA ALGERIE
Tél. :   +213 21 68 70 70 /
21 68 87 87

Fax :     +213 21 68 87 87
Nhp khẩu va kinh doanh thiết b y tế, chẩn đoán; dụng c phẫu thuật; thiết b
và ph tùng y chp X quang.
SOLUPHARM SARL
33, HAI LAMARA  CHERAGA ALGER ALGERIE
Tél. :   +213 21 38 18 10 /
21 38 18 11

Fax :     +213 21 38 10 26
Sn xuất và nhập khu thuốc tân dưc, ch ku.
UNION BIOMEDICAL EURL
2, RUE ZEGAT AMAR VIEUX KOUBA ALGER ALGERIE
Tél. :   +213 21 28 67 12 /
21 28 86 24

Fax :     +213 21 28 86 24 /
21 28 86 33
Nhp khẩu và phân phi thiết b y tế, y cụ.

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria


Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts