DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ALGERIA NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN


Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu thiết bị điện

Image result for thiết bị điện

Thương vụ VN tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty Algeria chuyên nhập khẩu đồ điện để DN Việt Nam quan tâm liên hệ.

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria 
 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ALGERIA NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN

1. Công ty Société de Distribution d'Appareillages de Lumière & Industrie,Sarl (DALI)
Đa ch: 38, route de Sétif Prolongée, 25000 Constantine , Algérie
Tél : +213 31 93 83 83
Fax : +213 31 93 85 85
E-mail : sarl.dali@yahoo.com

2. SODIMEL
Đa ch: 57, rue Mohamed Khemisti, 16012 Dar El Beida , Algérie Tél : +213 21 50 65 42
Fax : +213 21 50 65 42
E-mail : sarlsodimel@gmail.com
 
3. FMEG ETS ZEKRAOUI
Đa ch: CITE SAID HAMDINE DES 348 LOGEMENTS BATIMENT 3 LOCAL N° 16 -16005 Bir Mourad Raid
Algerie
Tel. : +213 555 01 25 86
Fax: + 213 550 09 62 64
E-mail : fmeg_dz@yahoo.fr
Mr. Zekraoui Mohamed Zahreddine (TGĐ)

4. SAMEG KARCHER Algérie,Sarl
Đa ch: 5 à 27, avenue de l'ALN (ex Route Moutonnière),
16008 Hussein Dey , Algérie
Tél : +213 21 77 22 37
Fax : +213 21 49 80 53
Mail : mosghobrini_dz@yahoo.fr ; samegkarcherf_dz@yahoo.fr
Mr. Ghobrini Mostapha (TGĐ)

5. FUTURELEC,Sarl
Đa ch: 50/900 logts C3 n°66 06270 Tazmalt , Algérie
Tél : +213 34 31 49 22
Fax : +213 34 314928
Mail : farid_belayel@yahoo.fr
 
6. Electrique Standard, Sarl
Đa ch: 48 rue Bendahmane Saada, 31000 Oran Algerie
Tél : +213 41 32 40 48/41 32 40 58
Fax : +213 41 32 49 75/ 41 32 43 06
Mail : electricstandard31@yahoo.fr  
Mr. Belaroui Machanou (TGĐ)

7. MONO ELECTRIC
Đa ch: 198 groupe n°1,Route de Douera
16303 Baba Hassen , Algérie
Tél : +213 21 34 04 94
Fax : +213 21 34 05 04
Mail : contact@monoelectric.com  , info@monoelectric.com
M. Boucherit Salime (GĐ)

8. NOVA BUSINESS COMPANY,Sarl
Đa ch: Siège Social & Magasin:Promotion Immobilière
Malek Iben Anes 19600 El Eulma , Algérie
Tél : +213 36 76 46 46
Fax : +213 36 66 53 24
Mail : nova_lumiere@yahoo.fr
Mr. Hamdi Imad (GĐ)

9. SENIA ELECTRIQUE SARL
Đa ch: 10 AVENUE DES MARTYRS SAINT HUBERT
Es Senia, Oran (31), Algérie Tél : +213 41 34 09 14
Mobile : +213 555 01 24 15
Mail : info@seniaelectrique.net ;
manager@seniaelectrique.net ;
Mr. Affane Nezha (GĐKD)

10. BRIMED IMPORT EXPORT SARL
Đa ch: 9 LOT ALIOUA FODIL CITE AMMARA 2
Cheraga Rp, Alger (16), Algérie
Tél : +213 21 36 20 69
Mobile : +213 550 94 59 39
Mail : commercial@brimed-dz.com ;
imed@brimed-dz.com
Mr. Ben Braik Imed (GĐ)

11. MASSINOUR SARL
Đa ch: 7 CHEMIN DOUDOU MOKHTAR
Ben Aknoun Rp, Alger (16), Algérie
Tél : +213 21 91 17 63
Mobile : +213 555 03 79 94
Mail : projet3@massinour-dz.com ;
webmaster@massinour-dz.com
Mr. Daoui Slimane (GĐ)

12. KACI ELECTRICITE EURL
Đa ch: 86 ROUTE HIBOUCHE ARAFOU BP 62E
Akbou, Bejaia (06), Algérie
Tél : +213 34 35 70 56
Mobile : +213 550 93 38 14
Mail : kaelec_algerie@hotmail.com ;
Mr. Kaci Smail (GĐ)

13. SNEF ALGERIE SARL
Đa ch: CITE LES FRERES ABBAS VILLA 2
Dar El Beida, Alger (16), Algérie
Tél : +213 21 75 38 42/ 21 75 15 35
Fax : +213 21 75 24 64
Mail : snefalg@algeriainfo.com ;
snefalgerie@snef.fr
Mr. Skorupa Bruno (GĐ)


Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts