Danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu chè xanh của Algeria

Danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu chè xanh của Algeria

 Thương vụ Vn tại Algeria xin gửi danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu chè xanh của Algeria. Lưu ý: Khi viết thư giới thiệu với khách hàng, Quý công ty nên làm dưới dạng văn bản có đóng dấu rồi scan gửi qua email. Nếu thư giới thiệu viết bằng tiếng Pháp thì càng tốt. Tuần làm việc tại Algeria bắt đầu từ chủ nhật đến thứ năm (thứ sáu và thứ bảy là ngày nghỉ cuối tuần).

 
DANH SÁCH CÁC CTY NHẬP KHẨU CHÈ AN-GIÊ-RI :

TÊN CÔNG TY
ĐỊA CHỈ
CONTACT
Eurl CHAY

1216 LOGEMENTS BATIMENT N°31 LOCAL N°7 JOLIE VUE
Kouba, Alger
Tél :  +213 21 77 29 55
Fax :  +213 21 23 16 00
E-mail : contact@chay-dz.com
Web : www.chay-dz.com
MR. Ismail BOUCHELOUI (GĐ)
Mobile : +213 661 41 60 43
 GROUPE LA BELLE SPA

No.44  RUE DES ROSES, CINQ MAISON 16212 MOHAMADIA
ALGER  
Tél :+213 21 82 07 91 / 21 82 07 92
Fax :+213 21 82 10 18 / 21 82 07 90
E-mail : contact@labelle-dz.com; benharket.a@labelle-dz.com
W : www.labelle-dz.com
M. Dahmani Hamid (TGĐ)
AFRICAFE

 ZI DESSERTE N°09 ROUTE DE CHETOUANE
TLEMCEN
Telephone : +213-43.28.56.56 ,
                    +213-43.28.66.90
Fax       :      +213-43.28.66.90
E-mail    : contact@africafe-dz.com
W : www.africafe-dz.com
M. Hamdani Lotfi (GĐ)
FM PRODUITS sarl
 
Cooperative EL Baraka, villa n°61, Tikasraïne
16105 Birkhadem- Algérie

 Tél :+213 661 50 45 13 / 661 50 45 13 / 550 49 00 14
E-mail : fmproduits.dz@gmail.com ; fmproduits@hotmail.com
M. FerdjaniM’hamed (TGĐ)
M. Sanoune Saâdi (GĐ)
NEVAGA EURL

03 rue Teddis Hydra Alger

Tel.:   +213-554 769 435
Fax :  +213-21.601 848
E-mail : djamel.teggar@gmail.com
M. TEGGAR Djamel Eddine (GĐ TC)
NOORESPA Import,Sarl

Micro Zone lot n°3
16012 Dar El Beida
Tél :+213 21 94 42 70 / 0661 40 41 36
E-mail : tareknoorespa@hotmail.fr ; naoualbk@msn.com
M. Boughezala Mohamed-Tarek (GĐ)
ACTILISSE IMPORT,Sarl

4, rue Omar El Aissaoui
16006 Bouzaréah
Tél :+213 21 94 42 70 / 0661 40 41 37
E-mail : actilisse_conseils@hotmail.com; naoual@msn.com; noaoualbk@ms.com
Mrs Boughezala – Kellou Naroual (GĐ)
GROUP BOUSHABA Import Export,EURL (GB)
545, rue Casenave
16205 Djasr Kassentina-Algérie

Tél :+213 21 83 54 10
Fax :+213 21 83 55 36
E-mail : groupboushaba@yahoo.fr
M. Boushaba Abdelmondjib (GĐ)
HYGIENE PREMIER GESTE,Sarl

Hai Khmisti promoteur BHB loc2
31130 Bir El Djir , Algérie
Tél :+213 770 74 38 51

E-mail : saibra-import@hotmail.fr
M. Saadi Noureddine (GĐ)
CATHLON,Sarl

Ain Naadja 151 logts 2248
16205 Djasr Kassentina , Algérie

Tél :+213 550 86 61 13
Fax :+213 21 22 01 30
E-mail : cathlonsarl@yahoo.com
Mrs. Ammarkhodja Lynda (GĐ)
BBS Import Export,Sarl

93C, boulevard Pasteur
25000 Constantine , Algérie

Tél :+213 31 92 33 06
Fax :+213 31 92 33 06
E-mail sarlbbs@yahoo.fr
M. Boussalem Fares (GĐ)
GIPRA CONSTRUCTION,Sarl

Cité 1200 logements, immeuble Granitex, bt n°5
16312 Bab Ezzouar , Algérie

Tél :+213 34 22 93 79
Fax :+213 34 20 11 40
E-mail mounirdjermani@hotmail.com
M. Djermani Mourad (GĐ)

Nouvelle Conserverie Algérienne,Spa

NCA


Zone Industrielle,
Route Nationale n°5
16013 Rouiba , Algérie
Tél :+213 21 88 11 51
Fax :+213 21 81 22 93/ 21 50 70 95
E-mail nca@rouiba.com.dz; slim.othmani@rouiba.com.dz; omar.tehir@rouiba.com.dz;  
M. Othmani Salah (CT-TGĐ)
                                                                                                                                                                           
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
 
Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp 
Previous Post
Next Post
Related Posts