Danh sách các công ty XNK vải, sợi và hàng may mặc của Algeria

Danh sách các công ty XNK vải, sợi và hàng may mặc của Algeria 

 Thương vụ VN tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty XNK vải, sợi và hàng may mặc của Algeria để các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, liên hệ.

TÊN CÔNG TY
ĐỊA CHỈ
LIÊN HỆ
WHITEX,Sarl

24, rue Debbih Chérif
16307 Casbah
Algérie
T. +213 21 74 07 15
F. +213 21 74 62 06
M. +213 661 95 08 51
E. becc@yahoo.fr

MODAFIL,Sarl

Cité des Fonctionnaires I lot 10 n°2
16012 Dar El Beida
Algérie
T. +213 21 50 54 66
F. +213 21 50 69 81
M. +213 661 51 65 79/ 51 62 55
E. madafil1@hotmail.com
ITO – (International Trading Organisation,Sarl)

39, rue des frères Berrazouane
16200 Alger Centre
Algérie
T. +213 21 64 11 02
F. +213 21 64 11 41 / 6411 02
M. +213 661 36 51 27
E. itoalg@hotmail.comito.ben1@yahoo.fr

SODIMAT – (Société de Distribution & de Transformation des Matières Textiles,Sarl) 8, chemin de la Protection Civile
16112 Bordj El Bahri
Algérie

T. +213 21 86 10 96
F. +213 21 86 38 66
M. +213 772 11 38 42
E. sodimatdz@hotmail.fr;
bouridz@yahoo.frsodimat@hotmail.fr;

ALGERIATEX,Sarl

20, rue Ahmed Bouzrina
16307 Casbah
Algérie
T. +213 21 43 79 20 / 43 75 17
F. +213 21 43 02 41
E. algeriatex@ymail.com

EATIT – (Entreprise Algérienne des Textiles Industriels)

Zone Industrielle de Souk Ahras
41000 Souk Ahras
Algérie

T. +213 21 73 27 18
F. +213 21 73 27 19
E. spadenitex@yahoo.freatit.spa@gmail.com

RECOFITEX Filature Textile,Sarl

17, Quartier Draâ
16206 Beni Messous
Algérie
T. +213 21 93 19 96
F. +213 21 93 16 44
M. +213 770 77 27 97/ 661 77 27 98
E. recofitex@yahoo.fr

SIDMATEC – (Société d'Importation & Distribution de Matériel Textile & Cuir,Sarl)

132, chemin Mohamed Zekkal
16009 Sidi M'hamed
Algérie
T. +213 21 27 30 05 / 21 27 32 92
F. +213 21 27 30 61 / 21 27 30 05
E. sidmatec2002@yahoo.fr

GROUPE TEXMACO 1 RUE KADDOUR RAHIM BP 39
Hussein Dey Rp, Alger (16), Algérie

T : +213 21 49 56 40
F  : +213 21 23 15 98
E : groupe_texmaco@texmaco.com.dz

BLITEX SARL  (Bonneterie &Matières Textiles sarl) 56, rue du 17 Septembre, ZI 09100 OULED YAICH
Algérie
T. +213 25 43 79 70/43 84 47
F. +213 25 43 79 60


URBAN TRADING SARL

CITE KHMISTI
Oran, Oran (31), Algérie

 M. +213 554 64 16 61/ 550 52 83 81
E. info@grossistealgerie.com

MELASANE IMPORT EXPORT SARL 103 COOP. ENNADJAH CHEMIN AHMED OUAKED
Dely Ibrahim, Alger (16), Algérie
T. +213 21 33 50 77
F. +213 21 33 50 77
M. +213 770 76 69 16/ 555 62 64 76
E. jomasport.touati@yahoo.fr

COTTON TRADING EURL

5 BD STITI ALI
Tizi Ouzou, Tizi Ouzou (15), Algérie

T. +213 26 20 09 08
F. +213 26 20 93 17
E. dzcottontrading@gmail.com

LETLA 109, Allée du Bois – Ben Omar – Kouba – Alger
Algérie
T. +213 21 28 07 62
F. +213 21 28 07 62
M. +213 770 95 17 54
E. letlavet@yahoo.fr

SARL MARGUERITE INTERNATIONAL – Import Export 13 Rue Med Douba – H. Dey – Alger – Algérie

 M. +213 561 02 71 49/  795 37 56 52
E. moulouk2014@live.frouarda2014@live.frsousanealgerie@outlook.fr


Thương Vụ Việt Nam tại Algeria

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts