Danh sách các công ty Algeria xuất nhập khẩu đồ gỗ, nội thất

Danh sách các công ty Algeria xuất nhập khẩu đồ gỗ, nội thất

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty Algeria xuất nhập khẩu sản phẩm đồ gỗ, nội thất để các doanh nghiệp trong nước quan tâm, tham khảo.
Image result for nội thất

Tên 
Địa chỉ
Liên hệ (Tel/ Fax/ E-mail/ Web/ Gđ)
ALGERIE INTERNATIONAL TRADING 18 AV. CHEIKH ABDELKADER MEDIOUNI
ORAN
T : +213 41 36 39 74
F : +213 41 36 39 74
E :  belhoucin@hotmail.com
              ait@elbahia.crist.dz
CIE BOIS &TRADING INTERNATIONAL 3R RUE DES PALMIERS DJENANE EL MALIK
HYDRA ALGER
T  :  00213 21 60 39 70
          F  :  00213 21 60 58 34
          E : cbti-sarl@usa.net
ROYAL Meuble Import Export

Promotion Merouani Abdelmadjid
Boulevard des Entrepreneurs
19000 Sétif
T : +213 36 91 23 32
F : +213 36 912160
E : d-ismail@yahoo.fr; royal_meuble@yahoo.fr
Mr. SELLAM AZZEDINE (Directeur)
ATLAS BUREAU & DOMESTIQUE,Sarl

62, rue Boubillot
16009 Sidi M'hamed
T : +213 21 65 65 39
F : +213 21 656527
E : atlasbureau@voila.fr; atlasbureau@yahoo.fr; burdom@yahoo.fr; azouaouali@yahoo.fr;
Mr. AZOUAOU ALI
(Directeur Commercial)
SIMPLIFIED,EURL

Lotissement Aissat Idir n°91
16002 Chéraga
T : +213 555 03 75 40
E : simplifiedas@yahoo.fr
Mr. Abou-Bakr Seddik (Directeur)
Comptoir International de Représentation & Négoce,Sarl (CIRN)

40A, rue Lieutenant
Hadri Mansour
13000 Tlemcen
T : +213 43 20 32 12
F : +213 43 20 70 24
E : cirn_benguella@yahoo.fr
Mr. BENGUELLA SIDI MOHAMED
(PDG)
IMPOREVE,Sarl

4, rue Tindjoub, champs de Mars
23000 Annaba
T : +213 38 44 53 12
F : +213 38 44 72 97
E : rachidghimouz@yahoo.fr
W : www.imporeve.com
Mr.GHIMOUZ RACHID (Directeur)
BEBLOOM,Sarl

Chemin de Wilaya n°32 A 3km
31295 Hassi Ben Okba
T : +213 41 52 52 50
F : +213 21 52 52 55
E : sarlbebloom@aim.com
BUREAU OFFICE,Sarl

34, cité des Roses Imama
13000 Tlemcen
T : +213 43 21 50 22
F : +213 43 21 50 22
Mr. Bouchaour Amine (Directeur)

FRANK MULLER

126, avenue Ahmed Ouaked
16302 Dely Ibrahim
T : +213 21 37 37 22
F : +213 21 37 37 22

HIBROM 1,Sarl

33-12, Avenue des Martyrs
31000 Oran
T : +213 41 58 77 99
F : +213 41 58 77 99
E : o.araar@hotmail.fr
Mr. Araar Omar (Directeur)
SERIPRO,Spa

Lot de Tixeraine, Villa n°6
16005 Bir Mourad Rais
T : +213 21 40 22 72
F : +213 21 40 24 41
E : tamanono@hotmail.fr

DALLAS Meubles,EURL

Cité Dallas
16013 Rouiba
T : +213 771 14 14 89
F : +213 21 81 12 68
ONE & ONE OFFICE,Sarl

Résidence Chabani bloc C 2A
16405 Hydra
T : +213 21 60 20 00
F : +213 21 60 20 02
E : office@onandone.dz
Mr. Djahra Abdessamed (Directeur)
ANNABA MEUBLE

7, rue Caméroun St Cloud
23000 Annaba
T : +213 38 86 60 71
E : eurl_houda@yahoo.fr
Mr. Benhamadi Anis (Directeur)
MERIGA Toufik

Cité Belle Vue
39000 El Oued
T : +213 550 59 76 45
F : +213 32 21 99 18
E : meriga1975@yahoo.fr
Mr. Meriga Toufik (Directeur)
IMASA IMPORT EXPORT EURL

AVENUE DU 1ER NOVEMBRE 1954 ZAOUIA
Beni Tamou, Blida (09), Algérie
T : +213 25 35 71 73 / 25 35 88 22
F : +213 25 35 71 73
E : imas_blida@yahoo.fr
Mr. Ferroukhi Mustapha (Directeur)
SACOM SOCIETE D'AMEUBLEMENT & DE CONSTRUCTION METALLIQUE SARL
8 BOULEVARD VIVIANI SANANES
Oran, Oran (31), Algérie
T : +213 41 36 45 43
F : +213 41 36 45 42
E : sarlsacom@hotmail.com
W : www.sarlsacom.com
Mr. Bereksi Reguig Abdehamid Nacim (Directeur General commercial)
MOBILAL SARL

1 ZONE INDUSTRIELLE BENI MERED BP 232
Ouled Yaich, Blida (09), Algérie

T : +213 25 42 03 28
F : +213 25 42 56 64
E : mobilal_dz@yahoo.fr
W : www.mobilal.com
Mr. Lacheb Abdelkader (Directeur)
MOBIRAMA EURL

9 RUE DES FRERES DJILLALI
Birkhadem, Alger (16), Algérie
T : +213 21 56 33 16
F : +213 21 56 33 14
E : eurlmobirama@gmail.com
     amel@mobirama-dz.com
W : www.mobirama-dz.com
Mr. Belakhdar Toufik (Directeur)
MOBICA SARL

SECTION C GOURAYA BT A SIDI AHMED
Bejaia, Bejaia (06), Algérie
T : +213 34 20 44 44
F : +213 34 21 66 77
E : mobica.algeria@gmail.com
MOBURO SARL

120 ROUTE DE LA SNTA
Baba Hassen, Alger (16), Algérie
T : +213 21 35 02 30/ 21 35 01 97
F : +213 21 35 01 96/ 21 35 01 60
W : www.touareg-group.com
Mr. Smahi Walid
(Directeur commercial)
HOSNA IMPORT EXPORT EURL
CITE DUBAI
El Eulma, Setif (19), Algérie

T : +213 36 86 53 50
F : +213 36 87 45 50
E : hosna-kamel@yahoo.fr;
    Hosna-kamel@hotmail.fr
Mr. Hosna Kamel (Directeur)

Hoàng Đức Nhuận
(Thương Vụ Việt Nam tại Algeria) 


Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts